PC GOJAČE

Priložnosti – razvoj – prihodnjost

Ustvarjalni ljudje so največji kapital

Spremembe so hitre in nepredvidljive. Delujejo na vseh ravneh človekovega bivanja. So del razvoja. So stalnica današnje družbe. Pomenijo priložnosti za ustvarjanje novih virov.

Inovacije. Ko preoblikujemo zamisli v nove oblike, smo sami ustvarjalci sprememb. Znanja ne kupimo v trgovskem centru. Izvirne rešitve ustvarjamo ljudje. Razvijanje potencialov in spodbujanje človeške ustvarjalnosti sta največji strateški izziv in najboljša naložba v prihodnost.

Občina Ajdovščina je gospodarsko visoko razvita občina. Mesto Ajdovščina  postaja univerzitetno središče, usmerjeno v podpiranje aplikativnega znanja. Sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in podjetništvom omogoča hitrejši pretok novih znanj v prakso. Gospodarska razvitost občine nudi ugodno klimo in pogoje za razvoj podjetniških zamisli.

Univerza v Novi Gorici, ki ima svoje oddelke tudi v Ajdovščini, Tehnološki park in inkubator Ajdovščina, ter Primorski tehnološki park so ustanove, ki ustvarjajo podporno okolje inovativnim podjetjem.

Do leta 2010 bo samo na Univerzi v Novi Gorici predvidoma diplomiralo 700 mladih strokovnjakov. Marsikdo bo verjetno najprej iskal zaposlitev v bližini svojega doma. Strokovni kadri so največji kapital. Prav znanje in ustvarjalnost lahko oblikujeta  konkurenčne in strateške prednosti.

V podjetniški coni bodo našla primeren prostor podjetja usmerjena v proizvodno, tehnološko – razvojno, obrtno in storitveno dejavnost. Površina zemljišč obsega 172.000 m² in je namenjena izgradnji poslovnih in proizvodnih objektov. Zemljišča so razdeljena na zazidalne enote različnih velikosti, ki dopuščajo možnosti združevanja ali delitve v skladu z upoštevanjem lokacijskega načrta.

S komunalno opremljenostjo zemljišč bo zagotovljena osnovna infrastruktura, ki zajema napeljavo vodovoda, elektrike in telefona, javno razsvetljavo ter povezovalne ceste. Urejene bodo parkirne površine, predvidena pa je tudi izgradnja posamičnih infrastrukturnih naprav in objektov: transformatorske postaje, vodohrana, centralne čistilne naprave in ekoloških otokov za zbiranje komunalnih odpadkov.